Noteikumi un nosacījumi

Saturs:

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un samaksas, piegādes un atgriešanas nosacījumus. procedūras, pušu un citu personu atbildība par preču iegādi - noteikumi, kas saistīti ar pārdošanu interneta veikalā www.flagmanis.lv. Noteikumi attiecas uz mazumtirdzniecību, izpildot pasūtījumu ražošanu u preču salikšanu Latvijas Republikas teritorijā. Starptautiskie un vairumtirdzniecības pasūtījumi tiek izpildīti pēc individuālas saskaņošanas interneta veikalā www.flagmanis.lv.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Reģistrētais Pircējs tiks informēts par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem pirms izvēlēto preču iegādes interneta veikalā www.flagmanis.lv.

1.3. Jums ir tiesības iegādāties mūsu www.flagmanis.lv interneta veikalā:

1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas (t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu);

1.3.2. nepilngadīgie vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašnodarbinātas personas;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Reģistrējoties www.flagmanis.lv interneta veikalā, Pircējam ir jāsniedz pareiza personas informācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese). Pērkot preces, Pircējam ir jāsniedz papildu pareizi dati (pilna maksātāja adrese, pilna maksājuma saņēmēja adrese, tālrunis, jāizvēlas maksājuma veids. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu.

2.2. Uz jebkuru informāciju, kas ir saistīta ar personas datiem un kas tiek savākta, reģistrējoties www.flagmanis.lv interneta veikalā, attiecas Pārdevēja personas datu aizsardzības politika. Personas dati netiek izpausti trešajām personām (izņemot Latvijas Republikas likumos paredzēto procedūru, ja ir izdarīta noziedzīga darbība, kas saistīta ar konkrētu Pircēju un šie dati ir nepieciešami tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem).

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādāto preci (-es) un izveidojot iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites "Apstiprināt". Pasūtījuma iesniegšana un apstiprināšana tiek uzskatīta par šo noteikumu apstiprinājumu un piekrišanu Pircēja personas datu izmantošanai pasūtījuma realizēšanai. Iesniegtais pasūtījums tiek uzskatīts par pārdošanas līgumu saskaņā ar Civilkodeksu.

3.2. Visi pirkšanas un pārdošanas līgumi, kas noslēgti starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēti un saglabāti interneta veikala www.flagmanis.lv datu bāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces www.flagmanis.lv interneta veikala noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma -pārdošanas līguma, kas noslēgts ar www.flagmanis.lv interneta veikalu, šo noteikumu 4.3.punktā noteiktajos gadījumos par to rakstiski paziņojot Pārdevējam un aizpildot preces atgriešanas veidlapu, kuru atradīsiet sadaļā "Atgriešana" ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces saņemšanas.

4.3. Pircējs var izmantot Noteikumos paredzētās tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma:

a) Pēc pircēja pieprasījuma bez jebkāda svarīga iemesla vai preču izmēra, krāsas utt. dēļ, ar nosacījumu, ka prece (-es) nav bojātas vai būtiski mainījušās pēc izskata, kā arī nav izmantotas (nav bojāas oriģinālās etiķetes un marķējumi).

b) Ja prece (-es) ir bijusi bojāta vai bojāta transportēšanas laikā līdz Pircējam.

4.4. Uz atgrieztām precēm attiecas šo noteikumu 11.punktā un www.flagmanis.lv interneta veikala sadaļā “Preču atgriešana / apmaiņa” noteiktie nosacījumi.

5. Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm un jāpieņem tās saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savu pieteikšanās informāciju. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā "Kontakti".

5.3. Ja mainās pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, viņam tie nekavējoties jāatjaunina.

5.4. Izmantojot www.flagmanis.lv interneta veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikalā skaidri norādītos nosacījumus un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Ja Pircējs mēģina sabojāt www.flagmanis.lv interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta veikalam www.flagmanis.lv vai, izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

6.2. Īpašu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pavisam pārtraukt www.flagmanis.lv interneta veikala darbību, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam.

6.3. Pārdevējam ir tiesības atcelt savu pasūtījumu, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties 8.2.1. nemaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.

6.4. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atdot naudu pircējam, ja pircējs vēlas atcelt savu pasūtījumu.

6.5. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu un atdot naudu par bojātām precēm vai precēm, kas nav noliktavā.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala www.flagmanis.lv sniegtos pakalpojumus, ievērojot šajos noteikumos un www.flagmanas.lt interneta veikalā izklāstītos nosacījumus.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz privātumu uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala www.flagmanis.lv reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas likumos.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9. punktā norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Pārdevējs, nespējot piegādāt pircējam pasūtītās preces īpašu apstākļu dēļ, apņemas piedāvāt līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu vai līdzīgāko preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja ir veikts avansa maksājums.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un noteikumi

8.1. Preču cenas www.flagmanis.lv interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro. Preču cenā nav iekļauta preces piegādes maksa.

8.2. Pircējs maksā par precēm šādā veidā:

8.2.1. Ar vienkāršu bankas pārskaitījumu - maksājums tiek veikts ar vienkāršu bankas pārskaitījumu uz norādīto kontu. Piesakieties savā internetbankā veikt vietējo pārskaitījumu saskaņā ar sniegto informāciju, kuru varēsiet redzēt savā pārlūkprogrammā vai atrast pēc e-pasta pēc pasūtījuma veikšanas. Veicot maksājumu, maksājuma mērķa laukā noteikti iekļaujiet pasūtījuma numuru. Rēķins jāsamaksā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja nesamaksāsiet rēķinu šajā laika posmā, jūsu pasūtījums tiks atcelts.

8.3. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja Pircējs maksā par pasūtījumu nevis no sava personīgā konta, un tādā gadījumā Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai. Ja vien preces piegāde citai personai nav notikusi Pārdevēja vainas dēļ.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

9.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem pircēja sniegtajiem datiem, pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizai persoai.

9.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar interneta veikalā www.flagmanis.lv noteiktajiem noteikumiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

9.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādāto sūtījumu iepakojums ir bojāts (saburzīts,deformēts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, ja Pārdevējs vai viņa pārstāvis sastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokolu. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājuma dēļ preču transportēšanas laikā, ko Pircējs nav atzīmējis atbilstoši augšējais.

9.7. Cita ar preču piegādi saistīta informācija pieejama interneta veikala www.flagmanis.lv sadaļā "Preču piegāde".

10. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras www.flagmanis.lv interneta veikalā pārdotās preces īpašības un izmēri ir norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā. Visas preces ir jaunas, nekad nav lietotas.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces www.flagmanis.lv interneta veikalā pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora īpašību dēļ. ko veic Pircējs.

10.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteikta veida precēm vai precēm, tiek piemērota attiecīgo tiesību aktu sniegtā garantija.

11. Preču atgriešana un apmaiņa

11.1. Pircējs var izmantot Noteikumu 11.punktā paredzētās tiesības 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas viņam, par to informējot Pārdevēju 4.2. Noteikumos paredzētajā kārtībā.

11.2. Kad pircējs atdod preces, ir jāizpilda šādi nosacījumi:

11.2.1. Atgrieztajai precei jābūt oriģinālā, tīrā, nebsabojātā iepakojumā;

11.2.2. Precei jābūt nebojātai, nelietotai;

11.2.3. Produkts nedrīkst būt zaudējis savu komerciālo izskatu (nesabojātas etiķetes, noņemamas aizsargplēves utt.). Šo punktu nepiemēro, ja tiek atgriezts bojāts produkts;

11.2.4. Atgriežamajām precēm jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu saņēmis Pircējs;

11.2.5. Atgriežot preci, jāuzrāda tās iegādes dokuments (ja tas ir izsniegts) un aizpildīts 4.2. Atgriešanas dokuments, kas norādīts Noteikumu punktā.

11.3. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no pārdošanas līguma saskaņā ar šiem noteikumiem (ja precēm nav bojājumu vai bojājumu pārvadāšanas laikā), viņam ir pienākums segt visas tiešās izmaksas par preču atgriešanu Pārdevējam saskaņā ar transportēšanas likmēm, kas norādītas sadaļā "Piegāde". Šo Pārdevēja izdevumu summa tiek atskaitīta no atmaksājamās naudas, kas samaksāta Pircējam par preci (-ēm). Ja ieskaitītā nauda nesedz visu Pārdevēja prasību, t.i. Pārdevējam radušās preču atgriešanas izmaksas pārsniedz atgriezto (-o) preču (-u) vērtību, Pircējs apņemas atlikušo summu samaksāt Pārdevējam 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

11.4. Kad saņemtā nepareizā prece un/vai bojāta prece tiek atgriezta, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām precēm vai pēc Pircēja pieprasījuma atdot par preci (-ēm) samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā . Gadījumā, ja Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš 5 (piecu) darba dienu laikā atdod Pircējam naudu, kas samaksāta par preci (-ēm). Šajā gadījumā piegādes izmaksas sedz Pārdevējs, nosūtot nomainīto preci.

11.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs neievēro šajā sadaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par veiktajām darbībām, izmantojot www.flagmanis.lv interneta veikalu.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savas pieteikšanās informācijas nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikala www.flagmanis.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieteikusies interneta veikalā www.flagmanis.lv, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

12.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, neizlasīja šos Noteikumus, lai gan viņam tika dota šāda iespēja.

12.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā www.flagmanis.lv ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju vai veiktajām darbībām tur, nepārrauga, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personām.

12.6. Bojājumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

13. Pārdevēja veiktie mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas www.flagmanis.lv interneta veikalā.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos anulēt.

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā.

14.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala www.flagmanis.lv sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļos.

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Latvijas Republikas likumus.

15.3. Ja Pircējs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņš nevar izmantot www.flagmanis.lv interneta veikala pakalpojumus.

15.4. Jebkuras domstarpības, kas rodas šo noteikumu īstenošanas rezultātā, tiek risinātas sarunu ceļā vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.